Syzygium spp.Magenta Cherry; Magenta Lilly Pilly; Brush Cherry.